JUDr. Stanislava Ďurišová

JUDr. Stanislava Ďurišová

Advokátska kancelária

Dukelská 972/7-3
017 01 Považská Bystrica
IČO: 42281393
DIČ: 1076945507

Informácie o kancelárii JUDr. Stanislava Ďurišová

Advokátska kancelária Považská Bystrica

 

JUDr. Stanislava Ďurišová poskytuje svojim klientom komplexné právne služby, a to formou právnych konzultácií a porád, spisovaním zmlúv, spisovaním podaní rôzneho druhu, právnych rozborov, posudkov a iných listín právneho charakteru, zastupovaním klientov pri rokovaniach s protistranou či obchodnými partnermi, ako aj v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi. Zameriava sa na sporovú agendu, občianske právo, ochranu osobnosti a obchodné právo.

 

Občianske právo hmotné a procesné:

 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi
 • spisovanie kúpnych, darovacích a iných občianskoprávnych zmlúv
 • vyporiadanie majetku v podielovom spoluvlastníctve
 • spisovanie iných listín o právnych úkonoch
 • kompletný právny servis pri prevode, prechode a nájme nehnuteľností - vrátane
 • zabezpečenia zápisov práv do katastra nehnuteľností
 • dedičské právo
 • ochrana osobnosti
 • vymáhanie pohľadávok z občianskoprávnych vzťahov
 • právne poradenstvo

 

Rodinné právo:

 • zastupovanie v rozvodovom konaní
 • zastupovanie v konaní o určenie či zapretie otcovstva
 • zastupovanie pri sporoch o výživné
 • zastupovanie v sporoch o zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov
 • zastupovanie pri vyporiadaní majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

 

Pracovné právo:

 • zastupovanie zamestnancov vo vzťahoch so zamestnávateľmi a opačne
 • spisovanie listín o pracovnoprávnych úkonoch
 • právne poradenstvo
 • riešenie pracovnoprávnych, pracovných a iných vzťahov
 • zastupovanie v sporových veciach

 

Správne právo:

 • zastupovanie v správnom konaní
 • zastupovanie v priestupkovom konaní
 • poskytovanie právnej pomoci správnym orgánom a orgánom miestnej samosprávy
 • právne poradenstvo
 • podávanie žalôb o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu a následné zastupovanie klientov v konaniach o predmetných žalobách pred súdom

 

Obchodné právo a právo obchodných spoločností:

 • kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácii obchodných spoločností
 • prevody obchodných podielov
 • spisovanie obchodných zmlúv
 • spisovanie iných listín o právnych úkonoch
 • zastupovanie pri mimosúdnom i súdnom vymáhaní pohľadávok
 • zastupovanie pri súdnom výkone rozhodnutí a v exekučnom konaní
 • zastupovanie pri náhradách škody a ušlého zisku
 • bežná právna agenda
 • zastupovanie pred súdom vo všetkých druhoch obchodných vecí

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

JUDr. Stanislava Ďurišová - advokátka

Dukelská 972/7-3 

017 01 Považská Bystrica 

Telefón: 0905/744 230

Email: stanislava.durisova10@gmail.com

Kde nás nájdete?